جایگزینی IC های سری ST

با توجه به کمبود IC  در دنیا و تحت تاثیر قرار گرفتن پروژه ها از این بایت ، لذا بر آن شدیم تا IC   هایی برای جایگزین پیدا کرد .برای مثال ic  های شرکت STM را با چه ic  هایی از لجاظ عملکردی میتوان جایگزین کرد .پیدا کردن ic  به عنوان جایگزین و درایو آن (آماده شدن برای استفاده های متفاوت  و طریقه راه اندازی ماژول های مرتبط )میتواند به عنوان پروژه دانشی و رشدی انجام شود.